Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A Magyarságkutató Intézet (1014 Budapest, Úri utca 54–56.; a továbbiakban: „Üzemeltető”), mint a https://trianonaktak.hu weboldal - megbízottja útján - üzemeltetője ezúton teszi közzé a Trianon-akták játékra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési elveit és szabályait.

2. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Magyarságkutató Intézet
 Adatkezelő székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 54–56
 Telefonszáma: +36-30-313-3501

Adatkezelő elektronikus címe: info@mki.gov.hu
 Adatvédelmi tisztviselő: Orbánné dr. Nagy Edit

3. Adatfeldolgozók és együttes adatkezelők adatai

Adatfeldolgozó megnevezése: Zilahy Máté egyéni vállalkozó
 Nyilvántartási száma: 55153029
 Székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 14. fsz 6/a
 Telefonszáma: +36 30 324 49 44
 Elektronikus címe: zilahy14@gmail.hu
 

Adatkezelő megnevezése: Facebook Ireland Limited
 CRO 462932
 Székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
 D2 Dublin, Írország
 Telefonszáma: + 353 1 5530588

Adatkezelő megnevezése: ManyChat Inc.
 Székhelye: 535 Everett Avenue Apartment 312 Palo Alto,
 CA 94301, United States
 Elektronikus címe: support kukac manychat.com

Tárhelyszolgáltató megnevezése: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és
 Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-914549
 Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.
 Telefonszáma: +36 70 362 4785
 Elektronikus címe: support kukac rackforest.hu
 Képviselője: Atiyeh Nabil ügyvezető

4. Adatvédelmi hatóság adatai

Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 Postai címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 Elektronikus címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
 Telefonszáma: +36 1 391 14 00
 Fax: +36 1 391 14 10
 Weblapja: https://naih.hu

5. Az adatkezelési tevékenységek bemutatása

Az adatkezelés célja a https://trianonaktak.hu nyitó URL-ről induló, Facebook közösségi média alkalmazás alatt üzemelő ismeretterjesztő játék működtetése és a feliratkozó látogatók számára információ nyújtás, illetve kapcsolattartás az érdeklődőkkel.

A weblap mindössze egy fajta, a weboldal üzemeléséhez feltétlenül szükséges scroll/session cookie-t, illetve sütit használ. Ez olyan cookie, amely a játékos elektronikus eszközén tárolódik. Célja, hogy bejelentkezve tartsa a játékost, ezáltal megszakítás mentes játékélményt nyújtva (nem kell többször bejelentkeznie).

A játék során a következő adatok gyűjtésére kerülhet sor a chatbot által:

 • Játékos Facebookon feltüntetett neve
 • Játékos által a regisztrációnál megadott név
 • Játékos Facebook azonosító kódja
 • Játékos neme
 • Feliratkozás időpontja
 • Tartózkodási ország
 • Utolsó interakció időpontja
 • Meddig jutott a játékban
 • Milyen eszközről játssza a játékot
 • Milyen operációs rendszert használ a játék során
 • Játékos által megadott email cím


 

https://trianonaktak.hu weboldal a Facebook, mint külső webhelyre irányuló hivatkozást tartalmaz, a játék itt zajlik. A Facebook aktuális Adatkezelési Szabályzata elérhető az alábbi linken: https://www.facebook.com/privacy/explanation

A Facebookon célszerű ismernie azokat az eszközöket, amelyeket ezen közösségi média oldal kínál annak beállítására, hogy Ön hogyan kívánja megosztani a személyes adatait.

A magyarországi Facebook felhasználókkal kapcsolatos személyes adatokért felelős adatkezelő a Facebook Ireland, amely online,vagy levélben a következő címen érhető el:
 Facebook Ireland Ltd.
 4 Grand Canal Square
 Grand Canal Harbour
 Dublin 2 Ireland

A Facebook Ireland Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: facebook.com/help/contact/540977946302970

A ManyChat Inc. chatbot alkalmazással megosztott adatok beállíthatóak, illetve az alkalmazás és bejegyzései törölhetők a Facebook à Beállítások (lenyíló fül) à Alkalmazások és webhelyek menüpont alatt.

A ManyChat Inc. Adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://manychat.com/privacy.html

A játékos által a játék során önként megadott email címmel a hírlevélre történő feliratkozás esetén az érintett e-mail címe és teljes neve rögzítésre és kezelésre kerül a Üzemeltető által. A hírlevél reklámot tartalmazhat. Érintett a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva bármikor leiratkozhat.

Az adatkezelések jogalapja az érintettek hozzájárulása és jogos érdek. Az adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás megszűnéséig, illetve vonatkozó jogszabályokban rögzített ideig.

Az Üzemeltető automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

6. Az érintettek jogai

Azon természetes személy, akinek a személyes adatát Üzemeltető kezeli (a továbbiakban: „Érintett”), bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Üzemeltetőhöz, illetve az Adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat, és tájékoztatást kérhet az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Érintett jogos kérése esetén az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 Az Üzemeltető az esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából megalkotja belső Adatvédelmi incidens szabályzatát és adatvédelmi incidens nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott esetleges egyéb adatokat.

Érintett kérheti adatainak törlését („elfeledéshez való jog”), helyesbítését, kezelésének korlátozását, zárolását.
 Az Érintett bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatai helyesbítését, vagy törlését. Üzemeltető  a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Üzemeltető jogszabályi előírás alapján a szükséges időtartamig megőrzi.
 Az Érintett kérheti adatai zárolását. Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
 Ha az Üzemeltető az Érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli indokait és jogalapját.

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását.

Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
 Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Üzemeltető a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

Esetleges jogvita, jogorvoslat:
 Amennyiben a fentiek nem vezetnek eredményre az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a fent jelölt elérhetőségein, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

7. Adatbiztonság

Az Üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok esetleges jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, vagy megsemmisülését.

Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse.

Az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárhatót, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. Ezen kötelezettségvállalást az Üzemeltető az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Üzemeltető megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja és betartatja.

8. Záró rendelkezések

A jelen Tájékoztatót, illetve annak mindenkor hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát az Üzemeltető az Érintetteknek kérésükre átadja, illetve elküldi.

Budapest, 2021. június 1.

Magyarságkutató Intézet